FM 100.3 MHz    홈으로 HOME | 로그인 | 회원가입

ID
PW
 

   
   
   
 
설교자소개
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 예동열 목사
출석교회 : 우정교회
홈페이지 : www.woojeong.or.kr
연락처 : 052-245-0091, 052-244-7833
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 김성수 목사
출석교회 : 울산제일교회
홈페이지 : www.ulsanjeil.or.kr
연락처 : 052)276-4010
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 김대현목사
출석교회 : 울산남부교회
홈페이지 : http://www.unpc.or.kr/
연락처 : 052-275-0691
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 정근두 목사
출석교회 : 울산교회
홈페이지 : www.upcweb.net
연락처 : 052-242-1171
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 윤석원 목사
출석교회 : 평강교회
홈페이지 : www.uspk.or.kr
연락처 : 052-252-9114
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 신상현 목사
출석교회 : 미포교회
홈페이지 : www.mipo.or.kr
연락처 : 052-233-7424
말씀의향기(17:30~17:54)
설교자 : 김형태 목사
출석교회 : 덕하교회
홈페이지 :
연락처 :